การสร้างเว็บไซต์

web-2-0-logos

การสร้างเว็บไซต์มีวิธีทำอยู่หลายแบบด้วยกัน ผมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆดังนี้
1. การเขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง เว็บไซด์ปัจจุบัน เขียนได้หลายภาษามาก เช่น HTML , PHP, ASP , JSP , XML , PERL , CGI เป็นต้น แต่เริ่มต้นควรเริ่มจาก HTML ก่อนอื่น แล้วเรียนตัวอื่น ๆ ตามมา เพื่อให้มาความเข้าใจให้การทำเว็บไซด์ ปัจจุบันนิยมเขียน PHP และ HTML5 มาคู่กัน
2. CMS หรือเว็บสำเร็จรูปที่มีบริการเปิดเว็บไซต์ฟรี เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้เหมือนการเขียนโปรแกรมแบบข้อที่ 1 ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเองก็ได้

สำหรับผู้เริ่มต้นนั้นสร้างเว็บไซต์ จะทำอย่างไรบ้าง
1. จดโดเมนเนม ให้เหมาะสมกับวัถตุประสงค์ของตนเอง ชื่อสั้น ๆ จำง่าย ยาวไม่เกิน 67 ตัวอักษร ให้ดีควรยาวไม่เกิน 5 พยางค์ หรือ 20 ตัวอักษร ส่วนใหญ่ยาวประมาณ 2 – 3 พยางค์ หรือไม่เกิน 10 ตัวอักษร

2. เลือก เช่าพื้นที่ให้เหมาะสม ถ้าซื้อมากเกินไปก็ไม่ได้ใช้งาน เช่น ถ้าเว็บมีภาพมาก ๆ ก็ต้องใช้พื้นที่มากด้วย เช่นกับ ถ้ามีแต่ตัวอักษร 30 MB ก็พอ บางเว็บ 1 – 2 MB เท่านั้นเอง

3. ลองผิด ลองถูก ช่วงแรก ๆ เว็บอาจไม่สวยนัก ไม่เป็นไร แก้ไขได้ตลอดเวลาจนพอใจ หรือ download web templates มาใช้ก็ได้

4. ฝึกภาษาโปรแกรมที่ยากบ้าง (ASP , PHP เป็นต้น) เพื่อพัฒนาเว็บไซด์ให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

5. ปรับปรุงแก้ไขเว็บ ให้ทันสมัยเสมอ ผู้ชมจะได้ไม่เบื่อ

ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ 
การออกแบบเว็บไซต์ให้มีข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วน และครอบคลุมกับความต้องการ เว็บไซต์มีความสวยงาม อีกทั้งง่ายต่อการดูและปรับเปลี่ยนข้อมูลในภายหลังนั้น ควรมีการวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดี ซึ่งพอสรุปขั้นตอนได้ดังนี้คือ

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์ ควรเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ให้เห็นภาพชัดเจนว่าต้องการนำเสนอหรือต้องการให้เกิดผลอะไร เมื่อทราบวัตถุประสงค์แล้วก็จะสามารถกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่นลักษณะหน้าตาและสีสันของเว็บเพจ

2. กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เมื่อทราบวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการกำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่จะเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟิก และเทคโนโลยีที่นำมาสนับสนุนการสร้างเว็บไซต์

3. เตรียมแหล่งข้อมูล เนื้อหาหรือข้อมูลนับเป็นสาระสำคัญของการสร้างเว็บไซต์ ดังนั้นผู้ออกแบบเว็บไซต์จึงจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าต้องนำข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เพื่อให้ข้อมูลบนเว็บไซต์สมบูรณ์ที่สุด

4. เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสร้างเว็บไซต์ต้องอาศัยทักษะหลายด้าน เช่นในการเตรียมเนื้อหา การออกแบบกราฟิก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ดังนั้นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและเนื้อหามาก ก็อาจจะต้องใช้บุคลากรหลายคนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน แต่สำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็กที่ต้องดูแลเพียงคนเดียว ผู้ออกแบบจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์

5. เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่นโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย โปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมสร้างฐานข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องเตรียมจดทะเบียนโดเมนเนม และหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting)

หากสงสัยสามารถเมล์มาได้ที่ hexker @ live.com